Thứ Ba, 7 tháng 11, 2023

Trận 58: A.0g vs A.0g

Trận 58: A.0g vs A.0g

Trận 59: A.0g vs A.0g

Trận 59: A.0g vs A.0g

Trận 60: A.0g vs A.0g

Trận 60: A.0g vs A.0g

Trận 53: A.Hai 3350g vs A.Danh B.Tre 3170g

Trận 53: A.Hai 3350g vs A.Danh B.Tre 3170g

Trận 54: A.Duyên Ti 2950g vs A.Bảo 2950g

Trận 54: A.Duyên Ti 2950g vs A.Bảo 2950g

Trận 55: A.Bồ Gà C2 3300g vs A.Sơn Đ.Nai 3300g

Trận 55: A.Bồ Gà C2 3300g vs A.Sơn Đ.Nai 3300g

Trận 56: A.Mỹ 2900g vs A.Duyên Ti 2900g

Trận 56: A.Mỹ 2900g vs A.Duyên Ti 2900g

Trận 57: A.0g vs A.0g

Trận 57: A.0g vs A.0g

Trận 51: A.Mạnh B.Tre 3450g vs A.Dự B.Lộc 3350g

Trận 51: A.Mạnh B.Tre 3450g vs A.Dự B.Lộc 3350g

Trận 52: A.Dự B.Lộc A 3300g vs A.Hai S.Gòn 3300g

Trận 52: A.Dự B.Lộc A 3300g vs A.Hai S.Gòn 3300g

Trận 46: A.Dự B.Lộc B 3500g vs A.Duyên Ti 3500g

Trận 46: A.Dự B.Lộc B 3500g vs A.Duyên Ti 3500g

Trận 47: A.Bảo 3280g vs A.Bảo 3280g

Trận 47: A.Bảo 3280g vs A.Bảo 3280g

Được tạo bởi Blogger.