Chủ Nhật, 18 tháng 6, 2023

Trận 45: A.0g vs A.0g

Trận 45: A.0g vs A.0g

Trận 44: A.Khang 1470g vs A.Thọ 1440g

Trận 44: A.Khang 1470g vs A.Thọ 1440g

Trận 43: A.Châu 3000g vs A.Nhựt 2830g

Trận 43: A.Châu 3000g vs A.Nhựt 2830g

Trận 42: A.Hiếu 3000g vs A.Tài 2900g

Trận 42: A.Hiếu 3000g vs A.Tài 2900g

Trận 41: A.Khang 1400g vs A.Tâm 1370g

Trận 41: A.Khang 1400g vs A.Tâm 1370g

Trận 40: A.Kiệt 2950g vs A.Vinh Củ Chi 2800g

Trận 40: A.Kiệt 2950g vs A.Vinh Củ Chi 2800g

Trận 39: A.Dương 2700g vs A.Tút 2600g

Trận 39: A.Dương 2700g vs A.Tút 2600g

Trận 38: A.Thi V.Tàu 3700g vs A.Thạch 3200g

Trận 38: A.Thi V.Tàu 3700g vs A.Thạch 3200g

Trận 37: A.Hiếu 3400g vs A.Nhựt 3100g

Trận 37: A.Hiếu 3400g vs A.Nhựt 3100g

Trận 36: A.Trí 2750g vs A.Ti 2750g

Trận 36: A.Trí 2750g vs A.Ti 2750g

Trận 35: A.0g vs A.0g

Trận 35: A.0g vs A.0g

Trận 34: A.0g vs A.0g

Trận 34: A.0g vs A.0g

Được tạo bởi Blogger.